Organisatie en participatie

Organisatie en participatie

 

 

Onze school heeft een vzw als schoolbestuur.   De raad van bestuur van deze vzw (Steinerschool Brussel), delegeert haar operationele bevoegdheden.   Hij treedt dus op als toezichthouder en drager van de lange termijn visie.  Uiteraard is de raad van bestuur de juridische eindverantwoordelijke.

Onze raad van bestuur is participatief samengesteld uit leerkrachten, ouders en externen.

 

Onze school heeft een team van 35 personeelsleden, en meer dan 700 ouders.  Wij streven ernaar om ieder personeelslid en iedere ouder te laten meespreken in het beleid van de school.  
De kerntaak van de school is uiteraard de implementatie van de steinerpedagogie.  De pedagogische inzichten moeten na 100 jaar vertaald worden naar het actuele tijdskader, en moeten ingepast worden in de grootstedelijke context van Brussel.
Deze verwerkelijking is exclusief een opdracht van de lerarengroep.  Ouders, medewerkers en beleidsmensen helpen bij het faciliteren van deze kerntaak.

Daarom is het dat de lerarengroepen in collegialiteit wekelijks samenkomen op een teamvergadering.   De beelden die op deze vergadering gevormd worden, worden meegenomen door een afvaardiging naar het “dagelijks beleid”. 

Het dagelijks beleid komt wekelijks bijeen en bediscussieert de gezichtspunten die de leraren aandragen.  Ze brengen die gezichtspunten in beweging, samen met andere invalshoeken die worden aangedragen vanuit de oudergroep (zie verder), de administratie, de financiën.  Uit die “oordeelsvorming” worden besluiten genomen.  De directie is de uitvoerder van die besluiten.  Hij brengt de besluiten in een tijdspad en evalueert op tijd en stond.

 

De ouders spreken mee in deze processen.  Zij worden vertegenwoordigd door klasouders (idealiter 2 per klas) die maandelijks bijeen komen in de “ouderraad”.  Deze ouderraad bespreekt de thema’s die zijn vastgelegd in het participatiedecreet van 2005, maar nog veel meer thema’s.  Als de onderwerpen niet gebonden zijn aan één specifieke leerling of aan één specifieke klas, zijn ze welkom op de ouderraad.  De adviezen van de ouderraad worden meegenomen naar het dagelijks beleid en het bestuur van de school.

Wij hebben een personeelslid in dienst die de belangen van de ouders behartigt.


^Top