Worden wie je bent

Een belangrijk uitgangspunt van het steinerschoolonderwijs is de gedachte dat ieder kind zich in vrijheid moet kunnen ontwikkelen tot wie hij is. Op de steinerschool staat de persoonlijke ontwikkelingsweg van het kind dan ook centraal. Niet alleen het intellect wordt aangesproken maar ook de sociale en kunstzinnige kant van het kind.

Een tweede uitgangspunt is het gegeven dat de ontwikkeling van kinderen niet rechtlijnig verloopt, maar dat deze verschillende fases kent, waarop kinderen op verschillende manieren leren. Het is de opdracht van de leerkracht om de kinderen zó aan te spreken dat zij worden geholpen in hun ontwikkeling, tijdens deze verschillende fases. Als steinerschool willen wij niet toegeven aan de tendens om nuttige vaardigheden zo vroeg mogelijk bij te brengen. De steinerpedagogie is een ontwikkelingsgeörienteerde, geen (kennis)maatschappijgeoriënteerde pedagogie. Dat wil niet zeggen dat geen rekening wordt gehouden met de maatschappelijke realiteit. Er dient een evenwicht te zijn tussen het begeleiden van de ontplooiing van het kind volgens zijn eigen aanleg en het bijbrengen van noodzakelijke kennis en vaardigheden om in onze samenleving van morgen een eigen weg te kunnen gaan.

Deze visie is terug te voeren op het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner. Ook leidde het ertoe dat de steinerscholen een eigen leerplan hebben opgemaakt en hun eigen eindtermen volgen. Deze kunt u vinden op de website van de federatie van steinerscholen. Een uitgebreidere beschrijving van de visie van steinerscholen vindt u onder pedagogisch project.

 

^Top

Foto gallery